Ing. Jozef Antol, Product feed, a.s. Dunajská Streda

Čo je pôda?

Pôda, jej vznik a zaujímavosti

Čo je to pôda a aký má význam? Čo stojí za vznikom tak jednoduchej súčasti našej zeme akou je pôda? Stretávame sa s ňou každý deň, kráčame po nej, prispieva k zabezpečeniu našej obživy, či zabezpečuje prístup k nerastnému bohatstvu, ukrývajúcim sa pod povrchom našej zeme.

Pôda je najvrchnejšou časťou zemskej kôry. Jej vnik bol a stále je ovplyvňovaný pôsobením prírodných síl biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry. 

Pôda sa skladá z neživej zložky (častice ílu, hliny, piesku, kamienky, vzduch, odumreté časti rastlín a živočíchov, živou zložkou sú korene rastlín, mikroorganizmy a drobné živočíchy. Pôda má produkčnú funkciu, čiže poskytuje živiny rastlinám. Proces vzniku novej pôdy prebieha neustále a približne 1 cm novej pôdy vznikne za 100 rokov. Pôda vzniká najmú zvetrávaním – mechanickým, chemickým a biologickým.

poda-co-je
Na fotografii Ing. Rastislav Bobček, zakladateľ

Napriek samozrejmosti, s akou k existencii pôdy pristupejeme, zohráva pôda veľmi dôležitú úlohu. Pôda je základným výrobným prostriedkom v poľnohospodárstve a lesníctve. 

Rastliny čerpajú z pôdy živiny nevyhnutné pre ich rast a vývoj, ktoré následne v kolobehu života slúžia živočíchom a ľuďom ako zdroj potravy a živín. Pôda zároveň funguje ako špongia pre zrážkovú vodu, voda z atmosféry sa v pôde akumuluje a túto vlhkosť z nej čerpajú rastliny. Pôda v súvislosti s vodou ovplyvňuje najmä hydrologické pomery. 

Nemenej dôležitý význam zohráva pôda aj pri skvalitňovaní a čistení ovdzušia, pretože v pôde rastú rastliny a stromy, ktoré procesom fotosystézy zbavujú ovzdušie jedovatého oxidu uhličitého a produkujú kyslík, nevyhnutný pre náš každodenný život.

Typy pôdy

Z hľadiska zrnitosti pôdy delíme pôdy na ľahké, stredné a ťažké. 

Medzi ľahké pôdy patria piesočnaté a hlinitopiesočnaté pôdy. 

Medzi stredne zrnité pôdy patria piesočnatohlinité, hlinité, prachovitohlinité, prachovité, piesočnatoílovitohlinité, ílovitohlinité a prachovitoílovitohlinité. 

Medzi ťažké pôdy patria piesočnatoílovité, prachovitoílovité a ílovité pôdy. Pôdoznalectvo je vedou skúmajúcou pôdu, odborne nazývaná aj pedológia. Pedogeografia skúme rozmiestnenie pôd z geografického hľadiska.
Zdroj: [http://vupu.sk/]

bacteriosol kolobeh
Scroll to Top