Ing. Juraj Antal, Ing. Rastislav Bobček PhD. Product feed, a.s. Dunajská Streda

Sen poľnohospodárov stať sa nezávislým vo výžive rastlín a zvierat!

Modernú rastlinnú výrobu Slovenska trápia spoločné menovatele – lokálne vrtochy počasia, , vľhké zimy, suché letá, premnoženie škodcov, vodná a veterná erózia, no aj klesajúca úrodnosť našich polí z dôvodu odlivu živín a minerálov z pôdy.
Za 50 rokov aktívneho používania umelých hnojív sme zabudli na dôležitosť mikroorganizmov v pôde a ich úlohu pri tvorbe humusu. Je až ironické, že ani tou najjemnejšou technikou nie sme schopní namerať humus v pôde. A pritom keď zmizne humus, stratí sa s ním aj ľudstvo.


A pritom existuje spôsob, ako znížiť náklady, zvýšiť kvalitu dopestovaných plodín, dosiahnuť väčšiu odolnosť rastlín proti chorobám, znížiť zaburinenie polí, zvýšiť výnosy a stať sa autonómnym (nezávislým).


Profesor Marcel Mazoyer z parížskeho AgroParisTech, informuje o záveroch svojej nezávislej štúdie na farmách, kde primárnym zameraním bol chov HD a dojníc. Porovnával vstupné údaje na dvoch skupinách fariem s rovnakou rozlohou 100 ha (s pestovaním kukurice na siláž, senáž – miešanka, obilniny, rovnaký počet dojníc) s najlepšími výsledkami v regióne s používaním Bacteriosolu (Bacteriolitu) a druhú skupinu s bežnou aplikáciou umelých hnojív a chemickej ochrany rastlín. Tým že aplikácia Bacteriosol úplne pretvorila pôdnu mikro-flóru a mikro-faunu, tak znásobila pôdnu humifikáciu a štruktúru pôdy viazaním dusíka a ostaných minerálov do organickej hmoty. Výsledky laboratórnych meraní potvrdili zníženie potrebu dusíka o 48% a z dôvodu zadržania dusíka z atmosféry alebo hnojovice a zníženie potreby (pesticídov) chemickej ochrany o 36%. Takýmto zastavením presakovania nitrátov a chemikálií do vôd zlepšili aj kvalitu objemových krmovín a prežúvavosť zvierat. Ekonomicky vzaté, zvýšili rastlinnú produkciu o 6%, kým náklady znížili o 20%, čo sa preklopilo do zvýšeného zisku o 23%. Hrubý zisk sa farmárovi zvýšil o 162€/ha (presné údaje u autorov článku).
Iná štúdia ukázala, že Bacteriosol® zvyšuje úrodnosť pôd s akýmkoľvek pH, vytára humus aj na zdanlivo neúrodných pôdach, či pieskoch, tým, že mikroorganizmy zachytávajú CO₂ a dusík zo vzduchu a premieňajú ho do formy, ktorú humifikačné mikroorganizmy dokážu pretvoriť do pôdno-humusového komplexu. Ten potom funguje ako zásobáreň vody z jarných zrážok a taktiež dodáva tie makro/mikro prvky, ktoré rastlina potrebuje. Pri prvom roku sa odporúča znížiť hnojenie dusíkom o 30% a fosfor, draslík a vápnik sa odporúča kompletne vynechať.


Používanie Bacteriosol® na poliach má trojitý účinok; agronomický, ekonomický a má dopad na životné prostredie.
Pán Marcel Mézy, okrem Bacteriosol-u vyvinul pre farmárov so živočíšnou výrobou náhradu Bacteriosol-u. Produkt, ktorý sa aplikuje na hnoj (hnojovicu) s rovnakým účinkom a pre chovateľov výhodnejší program s Bacteriolit komplexom mikroorganizmov. Takže Bacteriolit sa dávkuje ešte v maštali na podstielku (alebo na podroštový hnojovicový zásobník ), kde baktérie rýchle a účinne znížia uvoľňovanie čpavku do prostredia (z meraní až o 82% menej čpavku uvoľneného do prostredia – literatúra dostupná u autorov článku) a tak rýchle premení na organický dusík. Okrem toho pomôže urýchliť aj rozpad organickej hmoty v hnojovici a tak urýchli zrenie hnoja pre skoršú aplikáciu na pôdu. Z meraní sa môže aplikovať už takto vyzretý hnoj na pôdu po 1,5 až 2 mesiacoch podľa obsahu slamy. Jedine zachovaním prirodzeného kolobehu živín v prírode aj prostredníctvom zvierat s Bacteriolitom môžeme obnoviť dôveru agronómov k účinnosti hnoja a efektivite jeho aplikiácie na úrodnosť pôdy.


Agronómovia ocenia lepšiu výživu rastlín cez hlbší a hustejší koreňový systém, zlepšenú štruktúru pôdy, zníženú eróziu, nastolenie prirodzeného pH, a zlepšenie výmeny plynov a tekutín z prostredia.


Poľnohospodárski ekonómovia sa potešia autonómnosti podniku, zlepšeniu hrubých ziskov, zníženiu až úplné nahradenie hnojenia dusíkom (podľa druhu rastlín), zníženiu nákladov na pohonné hmoty a zlepšeniu kvality produkcie.


Prostrediu pomôžeme tým, že znížime kontaminácie na základe noriem životného prostredia EU, zachytíme uhlík, znížime uvoľňovanie skleníkových plynov do atmosféry, či zachováme čistotu a množstvo vodných rezerv v pôde.


Koniec koncov tento produkt je jediným, ktorý aktívne vytvára humus na akejkoľvek pôde, balancuje pH, zachytáva uhlík a znižuje uvoľňovanie skleníkových plynov (dusík) čím ho zadržiava v pôde. Ba čo viac, mikroorganizmy prítomné v peletách Bacteriosol® zachytávajú dusík zo vzduchu, preto dokáže prirodzenou formou viazať tento najdôležitejší prvok v rastlinnej výroby. Pôsobením v pôde vytvára zdravú pôdu a preto buriny normálne prítomné na intenzívne hnojených poliach nemajú dobré podmienky na rast a postupne sa strácajú.


Tento systém starostlivosti o pôdu a v konečnom dôsledku aj o podnik predstihol svoju dobu, je jedinečný a založený na mikroorganizmoch, a čisto prírodných riešeniach. Pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku potrebujeme zmeniť spôsob myslenia a stať sa autonómnymi (nezávislými) a zároveň zvyšovať zisk podniku alebo farmy.

bacteriosol kolobeh

Pridajte Komentár

Scroll to Top